Zapisz


Please update your Flash Player to view content.

Akceptujemy karty:

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Tu jesteś: Prywatyzacja
Prywatyzacja

Pliki do pobrania:

1. Przyjęcie oferty

2. Pełnomocnictwo

 


 

Zarząd

UZDROWISKO POŁCZYN S.A.

z siedzibą w Połczynie Zdroju

ul. Zdrojowa 6

78-320 Połczyn Zdrój

informuje o ostatecznym terminie zawierania umów nieodpłatnego zbycia akcji

Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać w dniu 22 lutego 2013 roku tj piątek w siedzibie Zarządu Spółki (ul. Zdrojowa 6, I piętro - sala konferencyjna) w godzinach 10.00-15.00.

Informacje dodatkowe:

1. Informacje telefoniczne dotyczące zbywania akcji będą udzielane za pośrednictwem INFOLINII (nr. tel 94/ 3821107).

2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się dowodem osobistym z wpisanym numerem PESEL.

3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, odbioru odcinka zbiorowego akcji oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Dziale Spraw
Pracowniczo-Organizacyjnych Spółki, lub pobrać ze strony internetowej www.uzdrowisko-polczyn.pl Pełnomocnicy osób uprawnionych winni legitymować się dowodem osobistym, posiadać oryginał pełnomocnictwa do dokonania czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem akcji. Prosimy o przygotowanie kopii stron dowodów tożsamości mocodawcy i pełnomocnika, zawierających dane osobowe wyżej wymienionych osób.

4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia akcji o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia winno być przedstawione w oryginale lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem. Informacje szczegółowe można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczo-Organizacyjnych Spółki (nr tel.: 94/ 3821107)

5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców do dnia 23 lutego 2013 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.

 


 

Informacje dla pracowników odnośnie akcji:

1. Ogłoszenie o akcjach

2. Harmonogram

3. Ogłoszenie - Nieodpłatne zbywanie akcji uprawnionym pracownikom

4. Ogłoszenie - Informacje dla osób uprawnionych

5. Ogłoszenie - Najczęściej zadawane pytania

6. Ogłoszenie - Pełnomocnictwo (dotyczy spadkobierców)

7. Ogłoszenie - Pełnomocnictwo

8. Ogłoszenie o dodatkowych terminach zawierania umów nieodpłatnego zbycia akcji

9. Informacja dla akcjonariuszy

10. Wniosek o dokonanie wpisu w księdze akcyjnej


Uzdrowisko Połczyn S.A. sprywatyzowane

Zarząd Uzdrowiska Połczyn S.A. informuje, że w wyniku wieloetapowego przetargu Ministerstwo Skarbu Państwa wybrało najkorzystniejszą ofertę zakupu Uzdrowiska, a jednocześnie najlepszą koncepcję jego rozwoju i w dniu 22 listopada 2010 roku podpisano umowę sprzedaży 1.600.621 akcji spółki: Uzdrowisko Połczyn S.A. z siedzibą w Połczynie Zdroju stanowiących 89,91% kapitału zakładowego spółki, na rzecz KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu, za cenę 16,51 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 26.426.252,71 złotych. Finalizacja transakcji kończy proces prywatyzacji Spółki, a z drugiej strony rozpoczyna etap jej intensywnego rozwoju.

Sprzedaż akcji nastąpiła w trybie art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) tj. w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

informuje o dodatkowych terminach zawierania umów nieodpłatnego zbycia akcji